Statut Placówki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze statutem Niepublicznej Placówki Oświatowo - Wychowawczej EKOLAND.  

 

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ EKOLAND
Z SIEDZIBĄ W WĘGRZCACH

 

Informacje ogólne

§ 1

1.      Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza EKOLAND z siedzibą
w Węgrzcach działa w oparciu o niniejszy statut, na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2.       Osobą prowadzącą Placówkę „Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza EKOLAND” ul. A9 nr 2, 32-086 Węgrzce, NIP 677-229-76-29 jest Maria Staniszewska, zwana dalej Założycielem.

3.      Ilekroć w Statucie występuje słowo Placówka, należy przez to rozumieć Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą EKOLAND z siedzibą w Węgrzcach prowadzoną przez Założyciela.

4.      Siedziba Placówki mieści się w Węgrzcach (32-086), w budynku Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży EKOLAND, ul. A9 nr 2.

5.      Nauka w Placówce jest odpłatna. Zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Placówką a rodzicem ucznia lub jego opiekunem prawnym.

6.      Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

7.      Placówka zapewnia opiekę nad niepełnoletnimi uczniami wyłącznie w godzinach zajęć, w związku z czym rodzic lub opiekun niepełnoletniego ucznia jest zobowiązany zapewnić mu opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Placówce. Dotyczy to w szczególności przebywania niepełnoletnich uczniów na placu zabaw poza godzinami zajęć, kiedy to opiekę nad nimi sprawują rodzice lub opiekunowi prawni.

 

Cele i zadania Placówki

§ 2

Celem działalności Placówki jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
i uzupełnianie jego wiedzy poprzez organizowanie i prowadzenie:

1.       Zajęć dla dzieci i młodzieży, w szczególności:

a.      Zajęć tanecznych: Taniec klasyczny;

b.      Zajęć tanecznych: Taniec współczesny;

c.       Zajęć tanecznych: Taniec nowoczesny, w tym hip hop i inne techniki;

d.      Zajęć tanecznych: Dla dzieci najmłodszych w oparciu o rożne techniki taneczne (utanecznienie, umuzykalnienie, elementy techniki tańca klasycznego, elementy rytmiki) tzw. "balerinki";

e.      Zajęć tanecznych: Taniec ludowy i charakterystyczny;

f.        Zajęć rytmicznych;

g.      Zajęć sportowych w tym sztuk walki;

h.      Zajęć korekcyjnych np. wad postawy;

i.        Zajęć plastycznych np. rękodzieło;

j.        Zajęć komputerowych i matematycznych;

k.       Innych zajęć dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin nauki i sztuki.

l.        Zajęć dla pełnoletnich kursantów z powyższych technik oraz innych typu fitness, pilates, zumba itp.

 

2.      Końcowo rocznych egzaminów pozwalających na promocję do następnej klasy/grupy.

3.      Spektakli, koncertów, wystaw, bankietów, wernisaży, pikników, urodzin   i event-ów  dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

4.      Wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii (lato/ zima w mieście) oraz wypoczynku poza miejscem zamieszkania typu obozy, kolonie etc.

5.      Konkursów tanecznych, sportowych oraz z innych dziedzin nauki i sztuki dla dzieci
i młodzieży.

6.      Organizowanie zdawania końcowo rocznego na wyższe stopnie w sztukach walk.

7.      Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec.

                                                              

Organy Placówki

§ 3

1.      Organem placówki jest Dyrektor, który:

a.      Kieruje bieżącą działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

b.      Organizuje obsługę administracyjną i finansową Placówki;

c.       Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Placówki;

d.      Sprawuje opiekę nad uczniami;

e.      Sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w Placówce pracownikami oraz określa ich kompetencje i zadania;

f.        Sprawuje nadzór nad wolontariuszami współpracującymi z Placówką, określa ich kompetencje i zadania;

g.      Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Placówki;

h.      Wykonuje inne czynności określone odrębnymi przepisami;

2.      W stosunku do zatrudnionych w Placówce nauczycieli i innych pracowników, Dyrektor jest kierownikiem zakładu i w tym zakresie przysługują mu kompetencje
w szczególności w zakresie:

a.      Zatrudniania i zwalniania pracowników Placówki;

b.      Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych;

3.      Dyrektora powołuje podmiot prowadzący Placówkę na czas nieoznaczony.

4.      Oprócz powołania na stanowisko, Dyrektor może być również zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

5.      Za zgodą podmiotu prowadzącego Placówkę, Dyrektor może utworzyć stanowisko Wicedyrektora.

6.      Wicedyrektora powołuje podmiot prowadzący Placówkę na wniosek Dyrektora.

 

Uczniowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

1.      O przyjęcie do Placówki może ubiegać się każda osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje muzyczno-ruchowe.

2.      O przyjęciu do Placówki decyduje limit miejsc oraz pozytywna opinia osoby prowadzącej zajęcia o możliwości przystąpienia do grupy.

3.      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy.

4.      Ponieważ umowa traktuje o warunkach i sposobach płatności statut nie opisuje tych kwestii.

5.      Uczeń ma prawo do:

a.      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

b.      Warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki;

c.       Ochrony przed wszelkimi formami przemocy;

d.      Poszanowania godności;

e.      Rozwijania zdolności i talentów;

f.        Swobodnego wyrażania poglądów, chyba że narusza to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

g.      Brania udziału w imprezach organizowanych przez Placówkę.

6.      Uczeń ma obowiązek:

h.      Przestrzegać zasad kultury w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników Placówki;

i.        Przestrzegać postanowień Statutu;

j.        Dbać o mienie Placówki;

k.       Przestrzegać regulaminu Placówki.

7.       Dyrektor może skreślić ucznia z listy, jeżeli:

l.        Uczeń zagraża bezpieczeństwu innych uczniów i/albo mieniu Placówki;

m.    Notorycznie uchybia zasadom kultury osobistej;

n.      Narusza on postanowienia Statutu i/albo Regulaminu Placówki i mimo upomnienia go nie zaprzestaje naruszeń;

o.      Naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie, którego nie można pogodzić z jego dalszym kształceniem w Placówce. 

8.      Skreślenie z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących Ucznia.

Organizacja Placówki

§ 5

1.      Zajęcia w Placówce odbywają się w terminach określonych w grafiku zajęć przyjętym przez Dyrektora.

2.      Dyrektor może określić szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym.

3.      Dyrektor decyduje o zakwalifikowaniu dziecka do klas i grup szkoleniowych.

4.      Rodzic lub opiekun prawny ucznia, który zawarł umowę ma prawo do rozwiązania umowy. Warunki wypowiedzenia określa umowa.

5.      Program nauczania w ramach każdego z cykli kształcenia w Placówce określa 
w formie zarządzenia Dyrektor Placówki.

6.      Czas trwania, organizacja oraz wymogi dotyczące poszczególnych cykli kształcenia określone są w Regulaminie Placówki, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Pracownicy i wolontariusze Placówki

§ 6

1.      Placówka zatrudnia pracowników do wykonywania czynności administracyjnych, jak też prowadzenia zająć i wykonywania innych czynności, których mowa w § 2 Statutu. Pracownicy Placówki mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę lub na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

2.      Pracownik prowadzi zajęcia określone w programie nauczania Placówki, zgodnie
z grafikiem przygotowanym przez Dyrektora.

3.      Pracownik obowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad etycznych, kultury osobistej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niniejszego Statutu i Regulaminu.

4.      Pracownik ponosi odpowiedzialność w szczególności za:

a.      Życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych
i innych zajęć prowadzonych przez Placówkę;

b.      Prawidłowy przebieg prowadzonych zajęć;

c.       Powierzone mu mienie Placówki;

d.      Prawidłowy dobór pomocy dydaktycznych.

5.      Dyrektor może ustalić szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników
w formie zarządzenia.

6.      Zakres zadań wolontariuszy ustala Dyrektor w formie zarządzenia.

Finanse Placówki

§ 7

1.      Placówka jest finansowana z opłat za naukę.

2.      Placówka może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, w szczególności
z dotacji.

3.      Dyrektor określa w umowie wysokość opłat za naukę, sposób i terminy ich wnoszenia.

4.      Inne realizowane zadania statutowe, o których mowa w § 2 ust. 2-7 (np. wypoczynek dla dzieci i młodzieży, spektakle i inne) podlegają opłatom wg odrębnych regulaminów.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

1.      Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem dokonania przez właściwy organ wpisu Placówki do ewidencji.

2.      Do zmiany statutu uprawniony jest wyłącznie organ prowadzący Placówkę.

 

Organ prowadzący

 

 

…………….......................................……….…..

data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Statutu Placówki Oświatowo-Wychowawczej

„EKOLAND”

z siedzibą w Węgrzcach, ul. A9 nr 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZĄ EKOLAND
(dalej NPOW EKOLAND)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Rodzic zgłaszając udział dziecka w zajęciach jest zobowiązany do zaakceptowania
i przestrzegania regulaminu NPOW EKOLAND.

2.      Udział w zajęciach możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy rodzic lub prawny opiekun uczestnika zajęć rozpoczął współpracę z NPOW EKOLAND poprzez podpisanie umowy. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia - tzw. poglądowe. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach poglądowych.

II. WARUNKI UMOWY

1.      Informacje o: czasie trwania umowy, warunkach wypowiedzenia umowy, oraz warunkach rozwiązania grup, stanie zdrowia uczestnika zajęć zgłaszanych przez Rodzica lub Opiekuna, miejscu i czasie organizacji zajęć, praw uczestnika oraz odpłatności (formy, kwoty oraz terminie płatności) ujęte są w umowie w związku
z tym w regulaminie powyższych rzeczy nie zapisuję się ponownie.

2.      Opłata za zajęcia indywidualne ustalana jest oddzielnie w zależności od pedagoga oraz stopnia zaawansowania uczestnika.

3.      W przypadku nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z nich, uczestnik otrzymuje voucher uprawniający go do wstępu na plac zabaw w terminie uzgodnionym
w recepcji. Jedne zajęcia upoważniają do odebrania vouchera, który odpowiada jednorazowemu godzinnemu wejściu na plac zabaw.

4.      NPOW EKOLAND nie prowadzi zajęć podczas ferii zimowych.

III. ORGANIZACJA CZASU PRZED I PO ZAJĘCIACH

1.      Ze względu na fakt, że w NPOW EKOLAND przebywają głównie dzieci, wszyscy zobowiązani są do ściągnięcia obuwia w szatni odzieży wierzchniej.

2.      Uczestnicy zajęć mają obowiązek przebywać na terenie budynku NPOW EKOLAND.
W sytuacji, gdy małoletni uczestnik zajęć ma zamiar sam opuścić budynek musi okazać pisemną informację od rodzica lub prawnego opiekuna, który zezwala na opuszczenie budynku na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna. Informacja powinna być okazywana za każdym razem lub jednorazowo. Jednorazowa zgoda winna zawierać datę do kiedy obowiązuje (np. "koniec roku szkolnego tj. 21.06.2018r.").

3.       Małoletni uczestnicy zajęć przed i po zajęciach pozostają pod opieką Rodziców/ Opiekunów. NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie placówki przed i po zajęciach. 

4.      Rodzice oraz opiekunowie pozostawionych w NPOW EKOLAND dzieci akceptują regulamin sali i placu zabaw.

5.      NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. Cenne przedmioty można zabrać na salę lub pozostawić w recepcji.

6.      Uczestnicy, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym miejscu nie mogą zakłócać pracy i spokoju pozostałych uczestników NPOW EKOLAND.

7.      Rodzice/ Opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach nie mogą zakłócać pracy i spokoju osób uczestniczących w zajęciach. NPOW EKOLAND ma prawo wyprosić osobę, która w znaczny lub umyślny sposób przeszkadza pozostałym osobom.

8.      W sytuacji zajętych miejsc parkingowych przy NPOW EKOLAND informujemy
o możliwości parkowania samochodu na publicznym parkingu przy Poczcie na
ul. A 10. NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za samochody zaparkowane na bramach wjazdowych lub zastawiających chodniki.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.      Uczestnik powinien stawić się w siedzibie NPOW EKOLAND 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby przygotować się do zajęć.

2.      Każdy uczestnik zobowiązany jest do przebrania się w strój dopasowany do zajęć. Każda grupa powinna mieć wyznaczony strój ćwiczebny, o którym decyduje osoba prowadząca. Niezależnie od zajęć, na które uczęszcza dziecko obowiązuje:

a.      bezwzględny zakaz noszenia biżuterii (szczególnie naszyjników), która stanowi zagrożenie dla dzieci;

b.      obuwie zamienne (szczególnie w sytuacji tzw. adidasów), jeżeli to możliwe to z jasną podeszwą;

c.       długie włosy powinny być związane (na zajęciach baletowych uczesane
w „koka”).

3.      Na sali tanecznej, oraz sportowej, podczas zajęć tanecznych mogą przebywać wyłącznie ich uczestnicy i osoby współpracujące z NPOW EKOLAND.

4.      Uczestnicy mogą przebywać na sali tylko i wyłącznie w obecności pedagoga.

5.      Na salę można wnosić wyłącznie wodę do picia, jeżeli zezwoli na to osoba prowadząca. W sytuacji, gdy podczas zajęć wody nie wolno wnosić na salę, osoba prowadząca powinna zorganizować przerwę w zajęciach (o ile kondycja dzieci tego wymaga).

6.      NPOW EKOLAND ma prawo do zorganizowania zastępstwa w razie nieobecności instruktora, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

7.      NPOW EKOLAND ma prawo odwołać zajęcia w sytuacji nagle uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć (brak prądu, niedyspozycja instruktora itp.). Zajęcia odwołane zostaną odrobione przez wydłużenie czasu kolejnych zajęć. Jeżeli zajęcia w danej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia będą odrabiane w dniach kiedy nie było zajęć. Przykładowo nieodbyte zajęcia 45cio minutowe we wtorek będą odrabiane przez trzy kolejne wtorki poprzez wydłużenie zajęć o 15 minut.

8.      Na zajęcia do NPOW EKOLAND nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, osoba prowadząca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia mając na względzie dobro całej grupy i innych dzieci przebywających w NPOW EKOLAND.

9.      Kursanci (zarówno małoletni i pełnoletni) nie są dodatkowo ubezpieczeni na zajęciach prowadzonych przez NPOW EKOLAND.

10.  Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napoi (innych niż woda) do sal ćwiczebnych. Zaleca się aby dziecko miało przygotowaną wodę do picia w szatni (którą będzie mógł wypić podczas przerwy) oraz  zaleca się nie spożywać posiłków podczas przerwy. Zabrania się żuć gumę podczas zajęć.

11.  Uczestnik pełnoletni kategorycznie nie może przychodzić na zajęcia po spożyciu alkoholu i środków odurzających ani spożywać w.w. rzeczy w NPOW EKOLAND

12.  W NPOW EKOLAND obowiązuje zakaz palenia.

V MONITORING

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom na terenie placówki oraz w celu ochrony mienia, Dyrektor wprowadził szczególny nadzór nad terenem wokół placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2.      NPOW Ekoland posiada całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, który obejmuje wejście do budynku, parking oraz plac zabaw.

3.      Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu bez zapisu dźwięku.

4.      Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczestników zajęć i ich opiekunów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia nagrania.

5.      Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystania go do działań wewnętrznych posiada Dyrektor i upoważnione przez niego osoby.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W miarę możliwości oraz dostępności sceny teatralnej rok szkolny zwieńczony zostanie spektaklem lub koncertem.

2.      Uczestnik zajęć, który opuścił więcej niż 50% zajęć może nie zostać dopuszczony do występowania w spektaklu końcowo rocznym.

3.      Jeżeli małoletni uczestnik zajęć w sposób rażący odbiega od grupy ze względu na umiejętności i opanowany materiał zajęć osoba prowadząca ma prawo odmówić uczestnictwa dziecka w przedstawieniu.

4.      Podczas imprez zorganizowanych przez NPOW EKOLAND (np. spektakl, lekcja otwarta itp.) dziecko pozostaje pod opieką Rodzica lub Opiekuna, chyba że wyraźnie zostało zaznaczone, że w danym przedziale czasowym dziecko jest pod opieką osoby reprezentującej NPOW EKOLAND.

 

5.      Za wszystkie zniszczenia dokonane przez małoletniego Kursanta przed i po zajęciach, kiedy to nie pozostaje pod opieką placówki, odpowiada jego rodzic lub prawny opiekun. 

 

 

 

Kilka słów o nas

Centrum EKOALND oferuje zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, wspierając przede wszystkim
wspólne spędzanie wolnego czasu całej rodziny.

kolonie, obozy, półkolonie:
tel. +48 503 473 555
tylko podczas trwania turnusu

tel. +48 503 473 555
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
facebook.com/ekoland.edu

CRDiM EKOLAND
ul. A9/2
32-086 Węgrzce

© Ekoland 2012 - 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone | Layout Maciek Antosiewicz |  

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Akceptuję politykę plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information